Politică de confidențialitate

Limita accesului la site

 Utilizatorii site-ului iuvas.com pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legatură cu iuvas.com, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresa falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. Iuvas.com  nu își asuma responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă iuvas.com și afiliaților/asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau il transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civila, telefon/fax, adresa (domiciliu/resedința), e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională, situație familială, situație economico-financiară, date privind bunurile deținute, obișnuinte/preferințe/comportament, imagine, voce, date de geolocalizare/date de trafic.

Atunci când un Utilizator își creează un cont pe iuvas.com, va primi comunicări comerciale din partea iuvas.com  doar în măsura în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.

Conform prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, iuvas.com  garantează o protecţie maximă a datelor personale ale Clienţilor împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii, precum şi asupra altor acţiuni ilicite de natură să aducă atingere drepturilor acestora. Astfel, iuvas.com prelucrează în conditii de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicații electronice, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor.

Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date să fie incluse în baza de date a iuvas.com  și cu utilizarea și prelucrarea de către iuvas.com, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare.

Clientii beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată catre sediul IUVAS SRL.

Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor. Iuvas.com nu solicită utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poarta întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, utilizatorul nu poate ține răspunzator pe iuvas.com pentru niciun fel de prejudiciu.